NOVINKY A SÚŤAŽE
SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

Podmienky súťaže

 1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Ing. Monika Müllerová-MONZA IČO:  46393137, DIČ:  1079425226
 2. Termín konania súťaže: Súťaž prebieha od 19.5.2017 do 30.5.2017 na území Slovenskej republiky.
 3. Výhry v súťaži: Výhry v súťaži tvorí taška Violetta a taška MIMONI.
 4. Podmienky súťaže: Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá v čase konania súťaže napíše do komentu na FACEBOOKU, ktorú tašku chce vyhrať.
 5. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.
 6. Spôsob výberu výhercov a výhier:
  Účastník sa náhodne vyberie zo všetkých komentov na Facebooku. Výhra bude odoslaná Slovenskou poštou.
 7. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.
 8. V súťaži môžu účastníci vyhrať tašku Violetta a tašku Mimoni.
 9. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.
 10. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty či iného poštového dopravcu – kuriéra.
 11. Účasťou v súťaži vyslovuje súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov uverejnením ich mena, začiatočného písmena priezviska a názvu mesta, v ktorom žijú, na svojej webovej stránke. Usporiadateľ môže výhercu požiadať o súhlas so zverejnením podobizne vo forme fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely, a to bezplatne na dobu jedného (1) roka od skončenia tejto súťaže.
 12. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
 13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
 14. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.world-style.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.
 15. Zoznam výhier v súťaži: a, taška Violetta b, taška MIMONI
SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

Podmienky súťaže

 1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Ing. Monika Müllerová-MONZA IČO:  46393137, DIČ:  1079425226
 2. Termín konania súťaže: Súťaž prebieha od 19.5.2017 do 30.5.2017 na území Slovenskej republiky.
 3. Výhry v súťaži: Výhry v súťaži tvorí taška Violetta a taška MIMONI.
 4. Podmienky súťaže: Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá v čase konania súťaže napíše do komentu na FACEBOOKU, ktorú tašku chce vyhrať.
 5. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.
 6. Spôsob výberu výhercov a výhier:
  Účastník sa náhodne vyberie zo všetkých komentov na Facebooku. Výhra bude odoslaná Slovenskou poštou.
 7. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.
 8. V súťaži môžu účastníci vyhrať tašku Violetta a tašku Mimoni.
 9. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.
 10. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty či iného poštového dopravcu – kuriéra.
 11. Účasťou v súťaži vyslovuje súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov uverejnením ich mena, začiatočného písmena priezviska a názvu mesta, v ktorom žijú, na svojej webovej stránke. Usporiadateľ môže výhercu požiadať o súhlas so zverejnením podobizne vo forme fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely, a to bezplatne na dobu jedného (1) roka od skončenia tejto súťaže.
 12. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
 13. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
 14. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.world-style.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.
 15. Zoznam výhier v súťaži: a, taška Violetta b, taška MIMONI

V Zlatých Moravciach dňa 19.5.2017

MGI1ODY5N